Bc. Tomáš Bučina

Bc. Tomáš Bučina

Tomáš Pro­vo­cado jed­nak exe­ku­tivně vede a sou­časně také zaš­ti­ťuje pro­jekty týka­jící se stra­te­gic­kého mar­ke­tingu, mar­ke­tingové komu­ni­kace a spo­tře­bi­tel­ského mar­ke­tingu. Jeho spe­ci­a­li­zací je také práce s dis­tri­buč­ním kaná­lem, který před­sta­vuje v sou­čas­nosti nej­více opo­mí­je­nou sou­část obchod­ního procesu.

Lukáš Erben

Lukáš Erben

Lukášo­vou domé­nou je mar­ke­ting nad­ná­rod­ních spo­leč­ností a rea­li­zace glo­bálně plá­no­va­ných kam­paní na lokál­ním trhu, včetně řízení pro­fe­si­o­nální loka­li­zace stra­te­gií, mate­ri­álů a sdě­lení. S touto oblastí má bohaté zku­še­nosti díky čtyř­le­tému půso­bení na pozici Inter­nati­o­nal Sales Managera v české pobočce vyda­va­tel­ství IDG.

Názory z byznysu

"S Tomášem Bučinou jsem úzce pracoval více než tři roky, takže si myslím, že ho znám docela dobře. Spolupráce s ním byla vždy velmi dobrá, je komunikativní, kreativní a kupodivu i pečlivý (někdy i puntičkářský). Je výborný prezentátor, který umí „prodat“ a dokáže posluchače zaujmout. Jeho znalosti IT technologií jsou výborné.

Jako osoba zodpovědná za marketing v kanále pracoval s partnery velmi úzce, společně připravené programy a aktivity měly „hlavu a patu“ a byly vždy úspěšné i z hlediska ROI. Přínosem bylo, že nejen dokázal akce navrhnout, ale také přiměl partnery k jejich exekutivě a následnému vyhodnocení. Partneři s ním spolupracovali velmi rádi."

Martin Káňa, Area Sales Manager Czech Republic & Slovakia, AMD

Provocado - outsourcovaný marketing

Přihlásit se

Přihlášení klienta

[login-with-ajax]