Lukáš Erben

Lukáš ErbenLukášo­vou domé­nou je mar­ke­ting nad­ná­rod­ních spo­leč­ností a rea­li­zace glo­bálně plá­no­va­ných kam­paní na lokál­ním trhu, včetně řízení pro­fe­si­o­nální loka­li­zace stra­te­gií, mate­ri­álů a sdě­lení. S touto oblastí má bohaté zku­še­nosti díky čtyř­le­tému půso­bení na pozici Inter­nati­o­nal Sales Managera v české pobočce vyda­va­tel­ství IDG.

Po matu­ritě vyces­to­val do jižní Ang­lie, kde se v rámci abso­lu­to­ria zamě­řil na ana­lýzu mezi­ná­rod­ního obchodu. Vystu­do­val obchod a pod­ni­kové infor­mační sys­témy na State Uni­ver­sity of New York – Empire State College.

Byznys nejen v informačních technologiích

V médi­ích se pohy­buje již od roku 1996 a po mnoha redak­tor­ských a šéf­re­dak­tor­ských postech v nej­růz­něj­ších časo­pi­sech finálně zakot­vil v roce 2007 v na pozici šéf­re­dak­tora maga­zínu CIO Busi­nessworld, jehož úspěšný obsa­hový a designový relaunch dokon­čil v lednu 2009. Řízení a pří­prava obsahu i designu tiš­tě­ných i online pub­li­kací jsou tak další Lukášo­vou doménou.

Díky více než desítce let půso­bení ve spe­ci­a­li­zo­va­ných médi­ích zamě­ře­ných na ICT může Lukáš nabíd­nout roz­sáhlé odborné zna­losti z oblasti infor­mač­ních tech­no­lo­gií či pod­ni­ko­vých infor­mač­ních sys­témů a jejich prak­tic­kého vyu­žití v marketingu.

Comments Closed

Názory z byznysu

"Měl jsem s Tomášem Bučinou možnost spolupracovat po dobu více než dvou let, během nichž jsme jako marketingoví partneři realizovali mnoho kampaní a eventů. Spolupráce byla vždy na profesionální úrovni, z Tomášovy strany zaměřená na konkrétní výsledek při dodržení všech pravidel, jež jeho společnost vyžadovala. Oceňoval jsem schopnost kompromisu, kreativitu, velmi dobrý marketingový přehled a důslednost, s jakou byla z jeho strany prováděna marketingová komunikace společnosti AMD. Rozhodně jej mohu doporučit jako zkušeného marketingového manažera."

Petr Trešl, Marketingový ředitel divize osobních počítačů, HP

Provocado - outsourcovaný marketing

Přihlásit se

Přihlášení klienta

[login-with-ajax]