Bc. Tomáš Bučina

Tomáš BučinaTomáš Pro­vo­cado jed­nak exe­ku­tivně vede a sou­časně také zaš­ti­ťuje pro­jekty týka­jící se stra­te­gic­kého mar­ke­tingu, mar­ke­tingové komu­ni­kace a spo­tře­bi­tel­ského mar­ke­tingu. Jeho spe­ci­a­li­zací je také práce s dis­tri­buč­ním kaná­lem, který před­sta­vuje v sou­čas­nosti nej­více opo­mí­je­nou sou­část obchod­ního procesu.

Naro­dil se jed­noho sych­ra­vého rána v pro­sinci roku 1976. Na pře­lomu tisí­ci­letí pro­žil dlou­hých sedm let v médi­ích, kon­krétně tvo­řil pro odborné časo­pisy PC World, Com­pu­terworld, spo­lu­pra­co­val s Čes­kou tele­vizí, s maga­zí­nem Lobby a s dal­šími tituly, do nichž psal články o tech­no­lo­gi­ích, pro­duk­tech a ana­lýzy trhu.

Z médií do marketingu

Násle­do­valo dal­ších pět let na pozi­cích PR mana­žera, mana­žera mar­ke­tingové komu­ni­kace, mar­ke­tingo­vého mana­žera obchod­ního kanálu a mar­ke­tingo­vého mana­žera pro velké part­nery ve spo­leč­nosti AMD, jedné z před­ních mezi­ná­rod­ních firem v oblasti infor­mač­ních technologií.

Zde zís­kal cenné zku­še­nosti při spo­lu­práci s obchod­ními part­nery jak doma, tak i v zahra­ničí, něko­li­krát zaři­zo­val kom­pletní pří­tom­nost spo­leč­nosti AMD na odbor­ném veletrhu Invex v Brně, při­pra­vo­val a pro­vá­děl mar­ke­tingové plány, spo­lu­po­dí­lel se na regi­o­nál­ním bran­dingu spo­leč­nosti a také úzce komu­ni­ko­val s novináři.

Tomáš je úspěšným absolventem bakalářského studia oboru Marketingové komunikace na zlínské Univerzitě Tomáše Bati. Jeho bakalářská práce se věnovala ambientní reklamě a její akceptaci spotřebitelskou populací.

Comments Closed

Názory z byznysu

"Tomas Bucina is for me an example of typical yuppie. Involved, enthusiastic, competent and deeply commited to what he does and what he promises. Our cooperation was a joy, no wonder our business relationship developed in friendship."

Martin Sahula, Sales Director Consumer, Fujitsu Siemens Computers

Provocado - outsourcovaný marketing

Přihlásit se

Přihlášení klienta

[login-with-ajax]